Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wederverkoop HappySwimmer
Versie: December 2022

Inhoudsopgave:
Artikel 1 -  Definities
Artikel 2 -  Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid / Algemeen
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - Conformiteit en garantie
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Duurtransacties
Artikel 10 - Reclamatie en retourneren
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Privacy
Artikel 15 - Auteursrecht / Copyright
Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 17 - Afbeeldingen
Artikel 18 - Overige bepalingen
Artikel 19 - Toepasselijk recht


Bij een wederverkoper-bestelling gaat de (web)winkeleigenaar akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. (Web)winkel eigenaar: de zakelijke koper, niet zijnde consument, die handelt in de uitoefening van bedrijf (ook eenmanszaak) ingeschreven bij de KvK en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de (web)winkel eigenaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de (web)winkel eigenaar aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de (web)winkel eigenaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
HappySwimmer is schriftelijk bereikbaar op onderstaand adres:
Karel Ensinckstraat 21, 5246 GK Rosmalen (geen bezoekadres)
E-mailadres: zakelijk@happyswimmer.nl
Tel nr.: 06 387 13 219
Kvk-nummer: 54367174
BTW-id: NL001749649B18

Betalingen:
Bank: Rabobank
IBAN: NL38RABO0170602486
Ten name van: HappySwimmer

Artikel 3 - Toepasselijkheid / Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de (web)winkel eigenaar.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de (web)winkel eigenaar beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de (web)winkel eigenaar zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de (web)winkel eigenaar ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de (web)winkel eigenaar op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de (web)winkel eigenaar langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Andere condities dan onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts toepasselijk indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken zijn vrijblijvend zolang zij door HappySwimmer niet schriftelijk bevestigd zijn.
5. Bij schending van de algemene voorwaarden behoudt HappySwimmer zich het recht om de samenwerking eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de (web)winkel eigenaar mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de (web)winkel eigenaar duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de (web)winkel eigenaar van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel die een persoonlijk wederverkoop account hebben aangemaakt waarmee zij, vanaf het moment van goedkeuring door HappySwimmer (de ondernemer), als zakelijk verkoper toegang hebben tot het wederverkoper gedeelte van de webshop.
2. Indien de (web)winkel eigenaar het aanbod langs elektronische weg de bestelling heeft geplaatst en dus heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de (web)winkel eigenaar de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de (web)winkel eigenaar elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de (web)winkel eigenaar aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6 - De prijs
1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. De prijzen exclusief BTW worden bij de productinformatie, in het winkelmandje en op de factuur getoond.
3. De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland en België bij iedere bestelling in rekening worden gebracht worden op de productpagina weergegeven.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. (Web)winkel eigenaar en diens klanten dienen zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld, geldt er geen garantie.
3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient (web)winkel eigenaar contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn beschadigingen ontstaan tijdens het verzendproces.
4. Vanaf moment van ontvangst van producten ligt de verantwoordelijkheid bij de (web)winkel eigenaar. De (web)winkel eigenaar gaat zorgvuldig met producten om, zodat ze in goede staat blijven. Eventuele klachten na verkoop door de (web)winkel eigenaar in zijn/haar (web)winkel zijn de verantwoording van de (web)winkel eigenaar. HappySwimmer is hier niet verantwoordelijk voor en is niet verplicht om voor vervanging te zorgen of een andere oplossing voor klachten te bieden.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van wederverkoper-aanvragen en bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van productbestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de (web)winkel eigenaar aan HappySwimmer kenbaar heeft gemaakt.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en pakketbezorgers.
4. Door HappySwimmer opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. HappySwimmer is gerechtigd om deelleveringen te doen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de (web)winkel eigenaar of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Vanaf het moment van ontvangst zijn de fysieke producten eigendom van winkelier. Het ontwerp (inclusief tekst en prints) van de fysieke producten blijft eigendom van HappySwimmer. Fysieke producten, afbeeldingen en teksten mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd.

Artikel 9 - Duurtransacties
1. De (web)winkel eigenaar kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met in achtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Bij stilzwijgen van de (web)winkel eigenaar zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 10 – Reclamatie en retourneren
1. Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met (web)winkel eigenaar en op de best mogelijke manier op te lossen.
2. Bij de aankoop van producten heeft de (web)winkel eigenaar geen recht op herroeping.
3. Annulering door (web)winkel eigenaar is uitsluitend toegestaan, na overleg met de ondernemer, indien deze schriftelijk wordt gedaan, en wel binnen 24 uur na bestelling. In geval van annulering is de (web)winkel eigenaar aan HappySwimmer verschuldigd alle in redelijk gemaakte kosten, onverminderd het recht van HappySwimmer op vergoeding van volledige schade. Niet standaard voorraadmateriaal en speciaal besteld materiaal, kan door de (web)winkel eigenaar niet geretourneerd en niet geannuleerd worden, kortom een afname verplichting.
4. Indien ondernemer schriftelijk akkoord is met retourzending, zal (web)winkel eigenaar het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van retourzending zijn voor rekening van (web)winkel eigenaar.
5. Alleen bij retournering van alle producten worden de kosten van heenzending terugbetaald. Het totaalbedrag van de geretourneerde producten en de eventuele verzendkosten worden uiterlijk 30 dagen na ontbinding terugbetaald aan (web)winkel eigenaar.
6. Ruilen is niet mogelijk.
7. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht.

Artikel 11 - Betaling
1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat (web)winkel eigenaar  het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de (web)winkel eigenaar de overeenkomst ontbinden.
2. De (web)winkel eigenaar heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. De (web)winkel eigenaar kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: vooraf overmaken of directe betaling via IDeal of Bancontact. 
4. De (web)winkel eigenaar kan o.a. via overschrijving (vooraf overmaken) betalen. Als de (web)winkel eigenaar voor overschrijving kiest, dan dient (web)winkel eigenaar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan de ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Klachten kunnen door de (web)winkel eigenaar via een e-mail aan ondernemer bekend gemaakt worden.
2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de (web)winkel eigenaar de gebreken heeft geconstateerd.
4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de (web)winkel eigenaar een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer.
3. De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen (web)winkel eigenaar en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen (web)winkel eigenaar en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.
5. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kleine afwijkingen in de kleur van het geleverde.
6. In geval van overmacht zijdens HappySwimmer blijft de overeenkomst van kracht, maar worden HappySwimmer verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de overeenkomst voor zover die nog niet uitgevoerd is te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van HappySwimmer, ook in die gevallen waarin HappySwimmer de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van HappySwimmer vallen.
7. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de (web)winkel eigenaar komen ten laste van de (web)winkel eigenaar.

Artikel 14 - Privacy
De manier waarop HappySwimmer omgaat met de door (web)winkel eigenaar verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacy beleid.

Artikel 15 - Auteursrecht / Copyright
Op alle teksten en afbeeldingen van HappySwimmer zowel off- als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, prints en eventuele afbeeldingen van HappySwimmer zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden. Wil je gebruik maken van de teksten, illustraties of afbeeldingen dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar neem eerst even contact op met HappySwimmer.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten
1. De (web)winkel eigenaar dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door HappySwimmer geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. HappySwimmer garandeert niet dat de aan (web)winkel eigenaar geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 17 - Afbeeldingen
Door verschillende beeldscherminstellingen kunnen de kleuren van de producten iets afwijken met de werkelijkheid. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 18 – Overige bepalingen
1. Verkoopprijzen mogen in winkel/webshop niet lager zijn dan de verkoopprijzen op HappySwimmer.nl.
2. Als producten van HappySwimmer in een webshop worden verkocht, wordt duidelijk aangegeven dat producten van het merk ‘HappySwimmer’ zijn. De teksten/productomschrijvingen van HappySwimmer.nl mogen niet 1 op 1 gekopieerd worden. Productfoto’s mogen wel gebruikt worden.
3. Kortingscodes voor consumenten zijn niet geldig op wederverkoper bestellingen en mogen niet worden toegepast. Gebeurt dit toch dan zal de bestelling geannuleerd worden.
4. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend in de (web)winkel(s) waarvoor een wederverkoop account is goedgekeurd door HappySwimmer.
5. HappySwimmer levert geen displaymateriaal voor de (web)winkel.
6. Producten zijn niet voorzien van barcode of prijs. Wel hebben deze producten een EAN code.
7. HappySwimmer verkoopt producten op verkoopplatformen zoals Bol en Amazon. Wederverkopers mogen dit product daarom niet op dezelfde platformen aanbieden als waar HappySwimmer deze op verkoopt.

Artikel 19 - Toepasselijk recht
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (niet consumentenrecht).
2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict waarbinnen HappySwimmer valt.